Onze winkel is uitsluitend op zaterdag geopend van 9:00 tot 17:00
Logo Zwembad Company Venray

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en installatievoorwaarden van JRD-Imports, versie 2014, B2B en B2C.

 

Inhoudsopgave

Artikel 01 – Definities

Artikel 02 – Toepasselijkheid

Artikel 03 – Offerte

Artikel 04 – Prijs en installatie

Artikel 05 – Verzending en levering

Artikel 06 - Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 07 – Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 08 – Wijzigingen en meer/minderwerk

Artikel 09 – Betaling

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11 – Herroepingrecht consumentkoper

Artikel 12 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 13 – Uitsluiting van herroeping

Artikel 14 – Onderzoeksplicht, -recht en klacht

Artikel 15 – Conformiteit en garantie 

Artikel 16 – Overmacht

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

Artikel 18 - Uitsluiting aansprakelijkheid

Artikel 19 - Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier/opdrachtnemer: JRD-Imports, Nieuwhuisweg 11, 5804 AN Venray, telefoonnummer 0031-478512757, mailadres info@jrd-imports.com, KvK-nummer 59318392;

(Consument)koper/opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op afstand) aangaat met JRD-Imports;

(Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van beroep of bedrijf een overeenkomst (op afstand) sluit met JRD-Imports;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de JRD-Imports georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het slui-ten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumentkoper en JRD-Imports gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Meer/minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs;

Overmacht: iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van een der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig leveren van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfsstoringen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal aanbod vanuit JRD-Imports en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen partijen.
 2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij JRD-Imports zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentkoper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voor-waarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3. Offerte

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij JRD-Imports dit in de aanbieding of prijsopgave anders heeft vermeld.
 2. De door JRD-Imports gemaakte offertes zijn vrijblijvend en houden gelding tot een verloop van maximaal dertig dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Voor ondernemerkoper geldt te allen tijde een toeslag voor de levering. Aan de ondernemerkoper wordt aldus – ook wanneer dit niet uitdrukkelijk vermeld staat in de offerte - geleverd tegen het geldende vrachttarief af fabriek.
 6. JRD-Imports zal bij het product of dienst aan de consumentkoper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meezenden:
  1. het bezoekadres van de vestiging van JRD-Imports waar de consumentkoper met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consumentkoper van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en over bestaande garanties.

 

Artikel 4 – Prijs en installatie

 1. De prijs en eventuele kostenramingen zijn inclusief btw, maar exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De prijs is exclusief montage en installatie: indien koper deze werkzaamheden door derden laat verrichten dan vervalt de garantie.
 3. De website van JRD-Imports geeft de actuele prijzen. Indien koper nalaat om de actuele prijzen te bezien, zullen de gevolgen daarvan voor rekening van de (ondernemer)koper blijven.

 

Artikel 5 – Verzending en levering

 1. Levering kan niet geschieden aan een postbus.
 2. Verzendkosten bij levering: Dit kan verschillend zijn per product i.v.m. gewicht of afmeting.
 3. De door JRD-Imports opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. JRD-Imports is dienaangaande eerst in verzuim nadat de ondernemerkoper haar in gebreke heeft gesteld.
 4. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalingsverplichting aan de zijde van koper niet op.
 5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consumentkoper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consumentkoper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal JRD-Imports het bedrag dat de consumentkoper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Levering vindt plaats af magazijn. Het risico van enig product gaat op ondernemerkoper over op het moment van levering.

 

Artikel 6 - Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden JRD-Imports tijdig alle informatie te verstrekken, welke JRD-Imports naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoor-beeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij JRD-Imports mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan JRD-Imports verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Opdrachtgever zorgt er voor dat de JRD-Imports tijdig kan beschikken:
  • over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);
  • over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;
  • over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JRD-Imports zijn verstrekt heeft JRD-Imports het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten - volgens de gebruikelijke tarieven van JRD-Imports - bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de JRD-Imports overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 7. Bovenstaande is exclusief onvoorziene werkzaamheden en materiaal: in dat geval wordt verwezen naar het artikel over meerwerk en meerkosten.

 

Artikel 7. - Uitvoering van de overeenkomst

 1. JRD-Imports zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JRD-Imports het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JRD-Imports de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. JRD-Imports is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover de JRD-Imports deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

 

Artikel 8 - Wijzigingen en meer/minderwerk

 1. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met JRD-Imports, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan JRD-Imports worden gemeld, vóórdat JRD-Imports een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen JRD-Imports en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat JRD-Imports deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
 2. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van JRD-Imports een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is JRD-Imports gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. JRD-Imports is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Indien JRD-Imports de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan JRD-Imports te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met JRD-Imports gesloten overeenkomst.
 4. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door JRD-Imports opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. JRD-Imports is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.
 5. Indien JRD-Imports voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. JRD-Imports zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen vier (4) werkdagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling van JRD-Imports heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan JRD-Imports te voldoen.

 

Artikel 9 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen te worden vol-daan binnen zeven dagen na factuurdatum.
 2. Wanneer voor betalen middels een overboeking wordt gekozen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aan-gaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. In geval van wanbetaling van de koper heeft JRD-Imports behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als zodanig kenbaar gemaakt.
 4. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de ondernemerkoper van rechtswege in verzuim. De consumentkoper zal alsdan ingebreke worden gesteld waardoor verzuim ontstaat. De koper wordt na verzuim de wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand of evenredig deel van een maand.
 5. Wanneer het een consumentkoper betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Rapport Voorwerk II voor de ondernemerkoper en de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 voor de consumentkoper.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen heeft voldaan dat op grond van enige overeenkomst met JRD-Imports aan deze of aan aanverwante derden verschuldigd is. Hieronder vallen tevens de wettelijke (handels)rente, alsmede de verschuldigd geworden buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Producten worden geacht niet te zijn betaald, totdat koper de betaling ervan heeft aangetoond.
 3. Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van JRD-Imports aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in onderstaand lid desverlangd aan deze terug te geven. De kosten welke gepaard gaan met het retourneren zijn voor rekening van de koper.
 4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper slechts toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling ver-krijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendoms-voorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van der-den.
 5. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van JRD-Imports veilig te stellen.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om JRD-Imports daar-van onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 7. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Koper dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan JRD-Imports ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is JRD-Imports gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt koper zich er jegens JRD-Imports bij voorbaat toe om zijn medewer-king te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 8. Voor het geval JRD-Imports het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan JRD-Imports en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JRD-Imports zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 11 – Herroepingrecht consumentkoper

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Koper kan daarvoor het meegezonden herroepingdocument gebruiken. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consumentkoper of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan JRD-Imports bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst te behouden. Indien consumentkoper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan JRD-Imports worden geretourneerd, conform de door de JRD-Imports verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Voor ondernemerkoper is het herroepingrecht, het recht op opschorting en op verrekening uitgesloten.

 

Artikel 12 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consumentkoper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consumentkoper een bedrag betaald heeft, zal JRD-Imports dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 13 - Uitsluiting herroepingrecht

 1. JRD-Imports sluit het herroepingrecht van de consumentkoper uit voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien JRD-Imports dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hieromtrent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten:
  1. die door JRD-Imports tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (waaronder op maat gemaakt) van de consumentkoper;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop JRD-Imports geen invloed heeft.
  5. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consumentkoper de verzegeling heeft verbroken;
  6. waaraan reeds werkzaamheden zijn verricht door derden.

 

Artikel 14 – Onderzoeksplicht-, recht en klachten

 1. De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 2. Indien voor de complete zending wordt getekend, gaat JRD-Imports er vanuit dat de levering compleet is geweest, behoudens te leveren bewijs van het tegendeel.
 3. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen, dan wel binnen redelijke termijn na levering schriftelijk aan JRD-Imports te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) dagen, dan wel binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, schriftelijk aan JRD-Imports te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten (indien mogelijk ondersteund door fotomateriaal), zodat JRD-Imports in staat is adequaat te reageren.
 4. De koper dient JRD-Imports in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 5. Bij een geschil tussen koper en JRD-Imports kan de klacht worden onderzocht door een onafhankelijke derde. De bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen in geval van een ondernemerkoper ten laste van deze.
 6. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat JRD-Imports de zaak foutief heeft behandeld, dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan ondernemerkoper vergoed.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal JRD-Imports de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van JRD-Imports, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan JRD-Imports te retourneren en de eigendom daarover aan JRD-Imports te verschaffen, tenzij JRD-Imports anders aangeeft.

 

Artikel 15 - Conformiteit en Garantie

 1. Op de producten rust fabrieksgarantie.
 2. De garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. JRD-Imports kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leve-ren zaken.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden. Daarnaast vervalt de garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van JRD-Imports, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van JRD-Imports, integraal voor rekening van de koper.
 5. Na verloop van de (wettelijke) garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 6. Het indienen van een klacht ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover JRD-Imports.
 7. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consumentkoper tegenover JRD-Imports kan doen gelden op grond van de wet.

 

Artikel 16 - Overmacht

 1. In geval van blijvende overmacht is JRD-Imports gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. JRD-Imports is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is JRD-Imports gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdracht-gever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door JRD-Imports uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 3. Indien JRD-Imports bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is JRD-Imports bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. JRD-Imports is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden directe schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van JRD-Imports.
 2. JRD-Imports is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgeverondernemer (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van JRD-Imports.
 3. JRD-Imports is jegens de opdrachtgeverondernemer nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden die door JRD-Imports bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
 4. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op JRD-Imports enige aan-sprakelijkheid jegens de opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde materialen/ verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 2.500,=. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van JRD-Imports. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
 5. De opdrachtgever vrijwaart JRD-Imports voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door JRD-Imports uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van JRD-Imports en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 6. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, dan wel verkeerde installatie door derden is JRD-Imports nimmer aansprakelijk.
 7. Ook voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is JRD-Imports nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij JRD-Imports bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij JRD-Imports steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
 8. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consumentkoper.

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten gesloten door of met JRD-Imports is Nederlands recht van toepassing.
 2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van JRD-Imports, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.